Wyciąg ze Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oś Saska” uchwalonego przez
Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2018 r.

§ 41

 1. Wybory i odwoływanie członków organów Spółdzielni, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Organy Spółdzielni mogą ważnie obradować i podejmować uchwały jedynie
  w obecności więcej niż połowy członków tych organów (quorum), jednakże Walne Zgromadzenie może ważnie obradować i podejmować uchwały niezależnie od quorum z zastrzeżeniem § 47 Statutu.

§ 42

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.  

§ 43

 1. Członek bierze udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności
  i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia .
 3. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, jednakże osoby, z których pomocy korzysta nie mają prawa zabierania głosu.
 4. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej z prawem zabierania głosu, a także – z głosem doradczym – goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 44

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej Spółdzielni,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
  i sprawozdań finansowych Zarządu, podejmowanie uchwał dotyczących wniosków wysuwanych przez członków Spółdzielni, Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz podejmowanie uchwał
  o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium,
 • podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia i obciążania nieruchomości lub zakładu oraz realizacji nowych inwestycji,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągać,
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszu Spółdzielni nie wymienionego w § 64,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 • uchwalanie zmian do Statutu Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub zrzeszenia spółdzielczego, jak też wystąpienia z nich oraz wybór delegatów na zjazd związku,
 • uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 • rozpatrywanie wniosków Rady Nadzorczej.

§ 45

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku,
  w terminie do dnia 30 czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na żądanie:
  • Rady Nadzorczej
  • przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 powinno być wyrażone w pisemnym wniosku, z podaniem celu jego zwołania.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 tygodni od wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielczości.
 5. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 46

 1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe warunki określa „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Oś Saska” w Warszawie”. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad, informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami oraz informację o prawie zgłaszania w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, zawód, miejsce zamieszkania oraz zgodę kandydata na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. Członek ma prawo zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej również na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 2 w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni powinien być poparty przez co najmniej
  10 członków.
 4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 47

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 46, z zastrzeżeniem § 57 ust.3.
 3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w Statucie większość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Większość kwalifikowana wymagana jest:
 5. dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni- 2/3 głosów;
 6. o połączeniu Spółdzielni w trybie przewidzianym w art. 96 Prawa Spółdzielczego- 2/3 głosów;
 7. o odwołaniu członka Rady Nadzorczej- 2/3 głosów
 8. w sprawie zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości- 3/4 głosów.
 9. Przy podejmowaniu uchwał w niżej wymienionych sprawach, poza większością kwalifikowaną, konieczne jest aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyło co najmniej 20% uprawnionych do głosowania:
 10. w sprawie likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów na dwóch kolejno następujących po sobie Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni;
 11. w sprawie przywrócenia działalności Spółdzielni- 3/4 głosów,
 12. w sprawie zbycia mienia po likwidacji Spółdzielni- 3/4 głosów,
 13. realizacji nowych inwestycji- 3/4 głosów.
 14. Głosowanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie z wyjątkiem udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej oraz odwołania członka Zarządu. Na żądanie 1/10 obecnych, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach,
  z wyłączeniem wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 15. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 4 tygodni protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 16. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej 10 lat.

§ 48

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują również osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, w takim zakresie w jakim uchwały dotyczą ich praw do lokali.

§ 49

Tryb prowadzenia obrad i przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał określa regulamin Walnego Zgromadzenia.